Algemene Voorwaarden Koolhof Uitvaartverzorging

 

ARTIKEL 1  -  DEFINITIES

1.1.

 1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming
  van werk betreffende de begeleiding van uitvaarten.
 3. De uitvaartbegeleiding: hetzij de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of
  (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.
 4. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot
  een uitvaartbegeleiding schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.
 5. De ondernemer: de uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering  van zaken
  en/of diensten met betrekking tot een uitvaartbegeleiding overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te
  doen verzorgen.
 6. De toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten
  behoeve van de opgedragen uitvaartbegeleiding.
 7. Voorschotten: bedragen die door de ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever aan derden zijn betaald.
 8. Voorlopige kostenindicatie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het
  aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.
 9. Uitvaartpakket: een samenstelling van diensten en leveringen voor de uitvaart, welke als één geheel wordt
  aangeboden.
 10. Prijzen: zijn steeds bruto prijzen inclusief B.T.W.
 11. Termijnen: fatale termijnen d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

 

ARTIKEL 2  -  ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De ondernemer dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te
reiken en desgewenst toe te lichten.

2.2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende
opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

 

ARTIKEL 3  -  OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het zogeheten
opdrachtformulier is daarvoor voldoende.

3.2. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op
andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen.
Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 4  -  DE OPDRACHT

4.1. Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:

alle voor de uitvaartbegeleiding relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever;

het akkoord door middel van handtekening wat door opdrachtgever wordt gegeven aangaande het uitvoeren van de uitvaart.

4.2. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de
ondernemer geen of een richtprijs aangeven met vermelding “voorlopige kostenindicatie”. De opdrachtgever kan aan
deze opgave geen rechten ontlenen.

4.3. De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 7.2. alleen in onderling overleg en met wederzijds
goedvinden worden gewijzigd. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden
met de opdrachtgever verrekend.

 

ARTIKEL 5  -  VOORSCHOTTEN

5.1. Opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend
uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan de ondernemer te voldoen.

 

ARTIKEL 6  -  PERSONALIA

6.1. De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de
aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door de
ondernemer tenzij anders is overeengekomen.

6.2. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de
ondernemer daaromtrent onverwijld te verwittigen.

6.3. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal de ondernemer bevorderen dat
wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan de ondernemer worden toegerekend, dan is hij voor
betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging
voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 7  -  TIJDSTIP VAN LEVERING

7.1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen
opdrachtgever en ondernemer. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van
goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

7.2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden mits met
instemming van de opdrachtgever, ondernemer en beheerder voornoemd.

 

ARTIKEL 8  -  DRUKWERKEN

8.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk
met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk of per e-­‐mail aan te leveren of goed te
keuren.

8.2. Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door de
ondernemer verzorgd tenzij anders overeengekomen.

8.3. De ondernemer is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en
voor zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is.

8.4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door de
ondernemer telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is de ondernemer voor eventuele fouten in die
tekst(en) niet aansprakelijk.

8.5. De ondernemer is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de
grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Daaraan voldaan
hebbende is de ondernemer niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging. Bij twijfel over
de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal de ondernemer dit
uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

 

ARTIKEL 9  -  VERZEKERINGEN

9.1. De opdrachtgever kan, wanneer gewenst, verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn
ter hand stellen van de ondernemer. De ondernemer draagt zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Hij is verplicht
de polissen binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

9.2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering dan kan de begunstigde de
ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota. Een eventueel
overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald.

 

ARTIKEL 10  -  BETALING

10.1. De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, de
gespecificeerde nota binnen 14 dagen na ontvangst.

10.2. De ondernemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht de wettelijke rente in rekening te
brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de
eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 10.1.

10.3. Aan de opdrachtgever die -na gesommeerd te zijn - in gebreke blijft te betalen worden de daardoor veroorzaakte
incassokosten volledig in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 11  -  GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De ondernemer staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht.

11.2. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de ondernemer. Indien er bij de
overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid voor
vermissing en/of beschadiging.

11.3. Klachten over de uitvaartbegeleiding waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de
opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 30 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij de ondernemer
ingediend te worden.

11.4. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de ondernemer
ingediend te worden.

11.5. De ondernemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot
overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en
er sprake is van een geschil dat de opdrachtgever beslecht wil zien, zal deze zich wenden tot de ombudsman.

11.6. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van de ondernemer
indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Zij kunnen hem niet worden
toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.

11.7. De eventuele directe schade voortvloeiend uit een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

11.8. Indirecte schade en gevolgschade ontstaan tijdens het uitvoeren van de uitvaart, met inbegrip van het uitvoeren
van eigen wensen van de opdrachtgever zijn geheel voor rekening en voor risico van de opdrachtgever.

 

 

© 2019 Koolhof Uitvaartverzorging | alle rechten voorbehouden  | Fotografie Herman  van der Wal

Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden